Aktualizacja bazy danych podmiotów zobowiązanych do raportowania według CSRD

Logo esg.instrat.pl

Udostępnij artykuł!

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu uczestników rynku finansowego Fundacja Instrat przygotowała listę podmiotów objętych regulacjami w zakresie raportowania niefinansowego w zakresie przewidywanym przez Dyrektywę CSRD. Ponadto lista obejmuje podmioty obecnie zobowiązane do raportowania niefinansowego, jak i podmioty objęte zakresem projektowanej Dyrektywy CSDD.

Zespół esg.instrat.pl zaktualizował listę w oparciu o dane za 2021 r. Składają się na nią listy podmiotów zobowiązanych do raportowania niefinansowego na podstawie trzech regulacji:

  • Non-Financial Reporting Directive (NFRD) – Dyrektywa 2014/95/EU, w kształcie w jakim została zaimplementowana w Ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości
  • Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – Dyrektywa 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju 
  • projektu Corporate Sustainable Due Diligence (CSDD) – wniosek Komisji Europejskiej COM(2022) 71, 2022/051 (COD).

LINK DO BAZY DANYCH

Przygotowaniu listy przyświecała idea dostarczenia interesariuszom listy referencyjnej, która mogłaby stanowić jedno ze źródeł informacji wykorzystywanych przez instytucje finansowe do realizowania ciążących na nich obowiązków sprawozdawczych oraz zwiększać świadomość nadchodzących regulacji wśród podmiotów objętych nowymi regulacjami.

Następna aktualizacja listy na podstawie danych za 2022 r. odbędzie się w lipcu 2023 r.

Projekt esg.instrat.pl to pierwszy bank danych o celach i strategiach klimatycznych realizowanych przez podmioty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kontakt:

  • Stanisław Stefaniak, Kierownik programu Zrównoważone Finanse, stanislaw.stefaniak@instrat.pl 

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content