List do państw UE ws. wdrażania Aktu o Usługach Cyfrowych na poziomie krajowym

Udostępnij artykuł!

17 lutego upłynął wyznaczony przez Komisję Europejską termin zadeklarowania przez platformy internetowe liczby ich aktywnych użytkowników celem zweryfikowania, czy podlegają one najszerszemu zakresowi przepisów #DigitalServicesAct. Ponadto na wyznaczenie przez poszczególne państwa członkowskie Koordynatorów ds. Usług Cyfrowych odpowiedzialnych za nadzorowanie DSA na poziomie krajowym pozostał niecały rok.

Z tego względu w ostatnich miesiącach Fundacja Instrat, wraz z Fank Bold Society oraz 13 innymi organizacji europejskich działających w obszarze gospodarki cyfrowej opracowało rekomendacje mające za zadanie sprostać wyzwaniom związanym z wejściem w życie DSA. 

Wierzymy, że skuteczność nowej regulacji zależy nie tylko od Komisji Europejskiej, ale także od państw członkowskich pracujących nad wdrożeniem DSA w lokalnych warunkach. Dlatego w liście otwartym wzywamy rządy UE do dostosowania przepisów krajowych, w szczególności tych dotyczących Koordynatorów ds. Usług Cyfrowych, do zidentyfikowanych przez nas wyzwań oraz zachęcamy, aby zapewniały maksymalną skuteczności DSA przy równoczesnym poszanowaniu unijnych wartości.

Zidentyfikowane przez nas wyzwania związane z wdrażaniem DSA w poszczególnych państwach członkowskich

1. Wyznaczenie Koordynatora ds. Usług Cyfrowych i zapewnienie jego skuteczności;

2. Zagwarantowanie niezależności politycznej Koordynatora ds. Usług Cyfrowych;

3. Udział organizacji społeczeństwa obywatelskiego w nadzorowaniu DSA oraz działań Koordynatora ds. Usług Cyfrowych;

4. Podnoszenie świadomości obywateli w zakresie praw, jakie przysługują im na gruncie DSA, jak również dostawców usług cyfrowych w zakresie ich nowych obowiązków;

5. Zagwarantowanie transparentnego oraz inkluzywnego procesu wdrażania DSA.

Nasze rekomendacje

1. Wyznaczenie Koordynatora ds. Usług Cyfrowych i zapewnienie jego skuteczności

  • wyposażenie Koordynatora ds. Usług Cyfrowych w wystarczające do realizacji jego działań zasoby techniczne, finansowe i ludzkie;
  • zharmonizowanie przepisów dot. Koordynatorów ds. Usług Cyfrowych pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi;
  • zapewnienie efektywnej komunikacji pomiędzy Koordynatorami ds. Usług Cyfrowych a innymi organami państwowymi; zagwarantowanie kompatybilności systemu wymiany informacji, o którym mowa w art. 85 DSA;
  • zapewnienie skuteczności DSA w przyszłości (spójności z innymi regulacjami cyfrowymi). 

2. Zagwarantowanie całkowitej niezależności Koordynatora ds. Usług Cyfrowych od wpływów politycznych

● Przyznanie Koordynatorowi uprawnień i kompetencji wolnych od wpływu politycznego;

● Przestrzeganie jasno zdefiniowanych kryteriów w przypadku powoływania nowych osób na stanowiska wewnątrz organu;

● Powoływanie przewodniczącego organu na czas określony i zakaz jego odwoływania (z wyjątkiem uzasadnionych przyczyn);

● Zapewnienie adekwatnego, nie budzącego wątpliwości źródła finansowania organu;

● Zwolnienie organu z limitów wynagrodzeń przewidzianych dla służby cywilnej w celu przyciągnięcia i utrzymania wysoko wykwalifikowanych pracowników;

● Uniemożliwienie organom władzy łatwej ścieżki uchylania decyzji Koordynatora;

● Wymaganie regularnego składania sprawozdań z działalności Koordynatora.

3. Udział organizacji społeczeństwa obywatelskiego w nadzorowaniu DSA oraz działań Koordynatora ds. Usług Cyfrowych

  • Uwzględnienie w strukturze Koordynatora ds. Usług Cyfrowych rad doradczych złożonych z ekspertów pochodzących z organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
  • Zwiększanie przejrzystości DSA dla podmiotów spoza “bańki” cyfrowej;
  • Wsparcie dla podmiotów niepaństwowych zaangażowanych w egzekwowanie DSA (np. sygnalistów).

4. Podnoszenie świadomości obywateli w zakresie praw, jakie przysługują im na gruncie DSA, jak również dostawców usług cyfrowych w zakresie ich nowych obowiązków

● Szerzenie wiedzy na temat DSA poprzez łatwo dostępne publikacje oraz kampanie informacyjne i wydarzenia;

● Ustanowienie działu ds. komunikacji w strukturach organu w celu współpracy z ekspertami zewnętrznymi oraz przedstawiania społeczeństwu ich wniosków, jak również wniosków samego Koordynatora ds. Usług Cyfrowych;

● Współpraca z mediami w celu zwrócenia uwagi na prawa użytkowników i bezpieczeństwo w Internecie;

● Zachęcanie platform internetowych do informowania użytkowników, w sposób łatwo dostępny, jasny i przystępny, o ich prawach wynikających z DSA;

● Organizowanie warsztatów mających na celu ułatwienie interakcji między społeczeństwem obywatelskim a organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie DSA. 

5. Zagwarantowanie transparentnego oraz inkluzywnego procesu wdrażania DSA

  • Włączenie do procesu wdrażania DSA niepaństwowych, nienastawionych na zysk podmiotów eksperckich w celu pozyskania dodatkowej wiedzy w zakresie gospodarki cyfrowej, a także budowania ogólnospołecznego poczucia odpowiedzialności za nowe ramy regulacyjne;
  • Przeprowadzanie otwartych konsultacji uwzględniających przedstawicieli środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych, firm technologicznych i innych interesariuszy, przed uchwalaniem jakiegokolwiek prawa wtórnego w zakresie DSA.

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content