Nowe Prawo komunikacji elektronicznej. Stanowisko Instratu

Udostępnij artykuł!

Dynamicznie postępująca cyfryzacja przekłada się na wszystkie sfery gospodarki oraz życia obywateli. Powstają nowe modele biznesowe, na rynku oferowane są nowe rodzaje towarów i usług, zmienia się sposób ich dostarczania i świadczenia. Jednakże poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z możliwości komunikowania się za pośrednictwem internetu, stosowanie rozwiązań ICT niesie za sobą także wiele zagrożeń. Z tego względu tak ważnym jest, by zapewnić odpowiednie środowisko regulacyjne przynoszące korzyści gospodarce oraz chroniące interesy obywateli. 

Na arenie europejskiej zadecydowano o utworzeniu bardziej szczegółowego aktu prawnego wszechstronnie regulującego kwestie komunikacji elektronicznej. Projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej jest natomiast odpowiedzią na wyżej wspomniany unijny akt prawny oraz stanowi implementację dyrektywy ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej. Ponadto Projekt ma za zadanie dostosować obowiązujące na gruncie prawa polskiego przepisy oraz uregulować funkcjonowanie polskiego rynku komunikacji elektronicznej. 

Co niezwykle ważne, Projekt dostrzega wreszcie funkcjonowanie platform cyfrowych i aplikacji i ich rosnącą rolę jako mediatorów komunikacji elektronicznej. Już nie operatorzy telefonii komórkowej, ale firmy zarządzające zamkniętymi ekosystemami platform cyfrowych stają się kluczowymi podmiotami wyznaczającymi granice i zasady tejże komunikacji – niejednokrotnie bez wiedzy regulatora, a ze szkodą dla użytkownika i obywatela lub przy naruszeniu jego praw. Do najistotniejszych z naszego punktu widzenia zagadnień projektowanej ustawy należy:

  1. jednoznaczne rozstrzygnięcie, że przedmiotem regulacji są̨ dostawcy usług komunikacji elektronicznej obejmujące usługi komunikacji interpersonalnej niewykorzystującej numerów,
  2. uregulowanie kwestii ogólnych obejmujących m.in. wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych i rejestru jednostek samorządu terytorialnego, 
  3. obowiązki informacyjne podmiotów funkcjonujących na rynku komunikacji elektronicznej, 
  4. obowiązki przedsiębiorców związane z bezpieczeństwem sieci i usług.

Rekomendujemy jednak usprawnienie ustawy przez:

  1. doprecyzowanie rozstrzygnięcia, że regulacji podlegać będą wszyscy przedsiębiorcy umożliwiający komunikację za pośrednictwem internetu (oferujący aplikacje, platformy cyfrowe lub inne serwisy) jednocześnie mający “znaczącą obecność cyfrową” w Polsce, co umożliwi odciążenie administracji i Prezesa UKE,
  2. objęcie obowiązkiem wpisu do rejestru także przedsiębiorstw świadczących usługi OTT,
  3. nałożenie obowiązku regularnego raportowania na temat prowadzonej działalności przez przedsiębiorców świadczących usługi polegające na komunikacji interpersonalnej,
  4. nałożenie obowiązku przeprowadzania regularnego audytu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz przekazywania jego wyników Prezesowi UKE.

Z całą treścią stanowiska można zapoznać się pod tym linkiem:

Stanowisko Fundacji Instrat w sprawie nowego Prawa komunikacji elektronicznej

Kontakt dla mediów: blanka.wawrzyniak@instrat.pl

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content