fbpx

Investment background

Tło inwestycji

Ostrołęka C – a 1000 MW coal power plant investment located in Ostrołęka, mazowieckie. Reactivated in 2016 by Energa S.A. and Enea S.A., both vertically integrated, state-owned utility operators. Though under construction since late 2018, still without the financing structure (August 2019). To be commenced by 2023 and operate with a 15-year capacity market agreement (202 PLN/kW). More details here.
Ostrołęka C – inwestycja w elektrownię węglową o mocy 1000 MW zlokalizowana w Ostrołęce, woj. mazowieckie. Projekt reaktywowany w 2016 r. przez państowe koncerny energetyczne Energa S.A. i Enea S.A. Mimo, że jego budowa trwa już od końca 2018 roku, to struktura finansowania nadal nie jest znana (sierpień 2019). Planowane jest uruchomienie w 2023 r., inwestycja wygrała też 15-letnią umowę na rynku mocy (202 PLN/kW). Więcej informacji tutaj.

About the project

O projekcie

You can make use of all the functions offered by the model, by opening the Google Sheets file and copying it to your own Google Drive (‘File’ – ‘Make a copy’) or to your desktop (‘File’ – ‘Download as’ and choose ‘Microsoft Excel .xlsx’).

Aby korzystać ze wszystkich możliwości jakie oferuje model, możesz skopiować go na swój Dysk Google (kliknij Plik – Utwórz kopię) lub pobrać na swój komputer (kliknij Plik – Pobierz jako i wybierz Microsoft Excel .xlsx).

The model has been set up for a particular coal power plant under construction in Poland, but it can be easily calibrated offline to evaluate other investment projects run under different regulatory conditions (e.g. other EU countries) and fueled with e.g. gas or biomass. This project is under the CC BY-SA 4.0 – Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

Model został stworzony pod konkretną elektrownię węglową budowaną w Polsce, ale może zostać łatwo skalibrowany w wersji offline do wyceny innych projektów inwestycyjnych operujących w innych reżimach regulacyjnych (np. w innych krajach UE) lub napędzanych innymi paliwami, np. gazem lub biomasą. Ten projekt jest realizowany na podstawie licencji CC BY-SA 4.0 – Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

CC BY SA 4.0

The model and its results have been previously mentioned in the media on platforms such as:
Ten model oraz jego wyniki opisywane były w mediach na platformach takich jak:
WysokieNapiecie.pl, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, POLITYKA Insight.

Q&A

Why is the financing part quite basic? → It might be useful, but is not the main purpose of the model. Feel free to develop this part and contact us at modelling@instrat.pl
Why can’t I choose my own prices or model constants? → You can, but only in the offline version.
Why are there no dynamic assumptions on the energy mix, power market prices and CO2 prices? → It would be very interesting, but it’s time consuming and is not the purpose of the model, at this step we make use of and adjust long-term price forecasts from various sources (IEA – WEO, Ministry of Energy – PEP2040).
Do you bare responsibility for the price forecasts? → No, please see the disclaimer.
This power plant is already under construction, what’s the point? → This project is run under a shareholder activism campaign, which aims to provide decision-makers with the best coverage on the financial status of stranded assets – those operating, under construction or planned.


Finansowanie projektu nie jest najbardziej rozwiniętą częścią modelu – dlaczego? → To na pewno interesujące, ale nie to jest głównym celem modelu. Możesz śmiało rozwinąć tę część w wersji offline i podzielić się z nami pisząc na modelling@instrat.pl
Dlaczego nie mogę wybrać własnych ścieżek cenowych albo zmienić stałych w modelu? → Możesz, ale tylko w wersji offline kalkulatora.
Dlaczego założenia dot. miksu energetycznego, cen hurtowych energii czy certyfikatów CO2 nie są dynamiczne? → Opracowanie takiej wersji jest czasochłonne i nie jest głównym celem modelu – na tym etapie korzystamy z gotowych ścieżek cenowych czy stałych oferowanych przez różne instytucje (IEA – WEO, Ministerstwo Energii – PEP2040).
Skoro elektrownia jest już w budowie, to po co wyceniać inwestycję, która i tak zostanie zakończona? → Ten projekt jest częścią kampanii aktywnego akcjonariatu i ma na celu dostarczenie decydentom pełnej informacji o stanie finansowym nie tylko tej, ale i innych inwestycji w tzw. skażone aktywa – zarówno te istniejące, jak i w budowie czy planowane.

 

Feedback

Previous versions of the model and publications (August, December 2018) avilable at the campaign website or here. For any questions or feedback please write at modelling@instrat.pl

Poprzednie publikacje opisujące wyniki tego modelu (sierpień, grudzień 2018) dostępne na stronie kampanii lub tutaj. W razie pytań lub sugestii, pisz na modelling@instrat.pl.

Disclaimer

Zastrzeżenie prawne

The Instrat Foundation (Fundacja Inicjatyw Strategicznych – Instrat, Foundation) has been commissioned by the Association Workshop for All Beings (Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Association) to issue the following report and has done everything in its power to provide the most up-to-date and documented information and exercised appropriate care to avoid inaccuracies. Neither the Foundation nor the Association, nor their respective boards and representatives, take any responsibility or liability for the correctness and completeness of information or any losses, costs or expenses incurred by the use of this publication and the information it contains.
This publication has been issued in promotional purposes only and is by no means an investment (nor information contained therein) recommendation, investment advice, offer or invitation, addressed to anyone (or to any group of persons) to conclude transactions on financial instruments within the meaning of the provisions of the Polish Civic Code, the Polish IPO Act, the Polish Trading in Financial Instruments Act or the Regulation of the Polish Minister of Finance on the Information on Recommendations Concerning Financial Instruments, Their Issuers or Drawers.
Neither Foundation nor the Association by publishing this material mean to or provide any legal or investment advice to persons and entities settling transactions based on the information presented in or concluded from this material. In addition, neither the Foundation, nor the Associaction nor any person acting on its behalf shall be liable, in any way whatsoever, for any loss or damage that may be caused as a result of negligence or otherwise in connection with the use of this Presentation or any information contained in it, or for any damage that might otherwise arise in connection with any information contained in this Presentation.

Fundacja Inicjatyw Strategicznych (Fundacja) jako autor opracowania na zlecenie Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot (Stowarzyszenie) dołożyła należytej staranności w celu zapewnienia, aby wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji nie były błędne lub nieprawdziwe. Fundacja i Stowarzyszenie, odpowiednio ich zarząd oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność informacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji przez osoby trzecie.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539) lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. nr 183, poz. 1538). Niniejsze opracowanie ani w całości ani w części nie stanowi także „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Fundacja oraz Stowarzyszenie w szczególności poprzez informacje zawarte w niniejszej publikacji nie świadczą doradztwa w związku z jakimikolwiek transakcjami zawieranymi przez odbiorcę raportu, ani nie udzielają jakichkolwiek porad inwestycyjnych lub rekomendacji co do zawarcia takich transakcji. W szczególności nie ponoszą one odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez czytelników informacji zawartych w raporcie, ani za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji inwestycyjnych. Fundacja oraz Stowarzyszenie informują, że odbiorca raportu, zawierając jakąkolwiek transakcję podejmuje niezależne i autonomiczne decyzje, działając na własny rachunek oraz na własne ryzyko.

 

On-line viability calculator for coal power plants - Ostrołęka C

Kalkulator opłacalności elektrowni węglowych - Ostrołęka C

Instructions

Instrukcje

 1. Use a desktop version of your web browser - suggested minimum width of 1020 pixels
  Użyj komputerowej wersji przeglądarki - sugerowana minimalna szerokość to 1020 pikseli
 2. Get familiar with all the possible price scenarios and model constants
  Zapoznaj się z dostępnymi scenariuszami cenowymi oraz stałymi użytymi w modelu
 3. With the use of dropdown lists, choose one of our global sceanrios (cases) or construct your own coherent set of scenarios
  Wybierz odpowiedni i spójny logicznie zestaw ścieżek cenowych przy pomocy rozwijanych list
 4. Press the ‘Load’ button and wait for ca. 10 seconds
  Naciśnij przycisk ‘Load’ i poczekaj ok. 10 sekund
 5. You can explore the tables in detail by copying them to your desktop spreadsheet and inspect the charts with your mouse
  Możesz skopiować wyniki modelu do własnego arkusza kalkulacyjnego i prześledzić je na interaktywnych wykresach przy użyciu myszki
 

You can choose one of our three recommended cases - Base (Realistic), Second Base (Optimistic) and Alternative… Możesz wybrać jedną z rekomendowanych przez nas opcji - Scenariusz Bazowy (Realistyczny), Bazowy drugi (optymistyczny) oraz Alternatywny…

… or construct your own set of scenarios. … lub wybrać własny zestaw scenariuszy.

NPV:
-

Net present value (NPV) is the basic measure for an investment’s viability. It takes into account project lifespan and a discount rate (WACC) - it should not be interpreted as an annual rate of return.

Wartość bieżąca netto (NPV) to podstawowa miara opłacalności inwestycji, bierze pod uwagę długość trwania projektu i stopy dyskontowej (WACC). Nie należy jej wprost utożsamiać z rentownością projektu.

© Investopedia

IRR:
-

Internal rate of return (IRR) is a discount rate that makes the net present value (NPV) equal to zero. IRR lower than the discount rate [WACC=8.5% in our case] induces project’s unviability.

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) to stopa dyskontowa, przy której wartość NPV jest równa zero. IRR niższe od stopy dyskontowej [WACC=8,5% w naszej wycenie] wskazuje na nieopłacalność projektu.

© Investopedia

LCOE:
-

Levelized cost of electricity (LCOE) is an economic assessment of the average total cost to build and operate a power-generating asset over its lifetime divided by the total energy output of the asset over that lifetime. The LCOE can also be regarded as the average minimum price at which electricity must be sold in order to break-even over the lifetime of the project. Compared to SRMC (short-run marginal costs), it takes into account CAPEX and fixed running costs or generation load.

Uśredniony koszt energii elektrycznej (LCOE) to ekonomiczna miara ceny średniego kosztu budowy i eksploatacji elektrowni (lub innej jednostki) podzielonych przez ilość wyprodukowanej energii podczas wszystkich lat pracy jednostki. LCOE może być interpretowane jako najniższa średnia cena, po której energia musiałaby być sprzedawana, aby projekt osiągnął rentowność. W porównaniu z SRMC (krótkoterminowe koszty zmienne), LCOE bierze pod uwagę również koszty budowy i koszty stałe oraz obciążenie pracy w roku.

© Wikipedia