Korporacyjna obojętność

Pilna potrzeba wdrażania korporacyjnych inicjatyw klimatycznych. Realizacja dobrowolnych celów zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwa jest niezbędna do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego. Bez zdecydowanego oraz szybkiego włączenia się biznesu do działań na rzecz klimatu nie jest możliwe ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C oraz dążeniu do utrzymania go na poziomie 1,5°C

Niski poziom aktywności polskich pośród emitentów giełdowych w ogłaszaniu celów ograniczeniu negatywnego wpływu na klimat. Jedynie 13 ze 140 emitentów notowanych w ramach głównych indeksów GPW (WIG20, mWIG40, sWIG80) przyjęło dotychczas cele klimatyczne. Jest to znacznie niższy odsetek w porównaniu do najbardziej rozwiniętych rynków kapitałowych. Z amerykańskiej listy Fortune 500 już 60% spółek ogłosiło cele klimatyczne, z londyńskiego indeksu FTSE100 51% spółek ogłosiło plany redukcji emisji, zaś w przypadku niemieckiego DAX30 było to aż 86% firm.

Czterech z trzynastu emitentów, którzy ogłosili cele redukcji emisji, nie przedstawiło strategii klimatycznej precyzującej sposób ich osiągnięcia. Pomimo faktu, iż wszystkie cele redukcji emisji zadeklarowane przez emitentów giełdowych zawierają mierzalne zobowiązania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, tylko części z nich towarzyszy strategia klimatyczna określająca sposób ich osiągnięcia.

Wolne postępy w planowaniu działań proklimatycznych. W trakcie pierwszych trzech kwartałów 2021 cele klimatyczne ogłosiły zaledwie 5 spośród 140 zbadanych emitentów, zaś do końca 2022 planują to zrobić kolejne 3 kolejne przedsiębiorstwa. Od początku 2021 roku tylko dwie spółki opublikowały strategię klimatyczną.

Korzyści płynące z wyznaczania ambitnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych wykraczają jedynie poza kwestie klimatyczne. Zachęcają one przedsiębiorstwa do wdrażania innowacji, zwiększają ich konkurencyjność w obliczu wzrostu cen energii, ułatwiają dostęp do finansowania oraz pozwalają na przyciągnięcie wykwalifikowanych pracowników.

Mając na uwadze rosnącą uwagę jaką inwestorzy na świecie przykładają do działań podmiotów giełdowych na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, ograniczona aktywność notowanych na GPW spółek w zakresie ustalania celów i strategii klimatycznych może utrudniać osiągnięcie przez Polski neutralności klimatycznej do 2050 roku, a ponadto obciążać wyceny przedsiębiorstw w długim terminie. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji, rekomendowane jest podjęcie następujących działań:

  • Promowanie najlepszych praktyk w zakresie ustanawiania celów i strategii klimatycznych oraz udziału w międzynarodowych inicjatywach certyfikujących postęp przedsiębiorstw w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych.
  • Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości danych o działaniach na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych przez spółki, zapewniających porównywalność pomiędzy przedsiębiorstwami.
  • Modyfikacja na tej podstawie indeksu giełdowego dedykowanemu przedsiębiorstwom realizującym ambitne, lecz mierzalne i wykonalne działania klimatyczne.
  • Stworzenie ram regulacyjnych obligujących wybranych inwestorów instytucjonalnych (np. funduszy emerytalnych, w tym PPK) do inwesto- wania określonej części środków w akcje przedsiębiorstw działających przy uwzględnieniu wiarygodnych celów i strategii klimatycznych.

Zachęcamy do lektury pełnego raportu.

Rekomendujemy cytowanie: Iwanowski D., Stefaniak S. (2021). Korporacyjna obojętność. Cele i strategie klimatyczne emitentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Instrat Policy Paper 08/2021.

Niniejszemu raportowi towarzyszy premiera bazy danych esg.instrat.pl, na której zamieszczone zostały w otwartym dostępie dane o przyjętych celach i strategiach klimatycznych podejmowanych przez emitentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem platformy jest poprawienie zwiększenie dostępności informacji zasilających debatę klimatyczną pomiędzy uczestnikami rodzimego rynku kapitałowego, ułatwiających inwestorom uwzględnianie czynników klimatycznych w decyzjach inwestycyjnych oraz ułatwienie monitorowania postępów podmiotów giełdowych w realizacji zobowiązań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Zapraszamy wszystkich czytelników do regularnego odwiedzania platformy esg.instrat.pl i śledzenia pojawiających się na niej publikacji, nowych zbio- rów danych do bazy oraz aktualności o wydarzeniach związanych z korpo- racyjnymi inicjatywami klimatycznymi podejmowanymi przez notowane na GPW podmioty. Zachęcamy również emitentów do przesyłania informacji o przyjmowanych celach i strategiach.

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content