Rynek u progu rewolucji zrównoważonych finansów

SFDR to nowe unijne Rozporządzenie nakładające na inwestorów instytucjonalnych, w tym zarządzające funduszami inwestycyjnymi Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych TFI obowiązki publikowania określonych informacji. Rozporządzenie weszło w życie 10 marca 2021 r.

SFDR oparte jest na zasadzie podwójnej materialności: z jednej strony TFI powinny ujawnić jak ryzyka związane z czynnikami ESG wpływają na wartość ich inwestycji (materialność finansowa) z drugiej strony, fakultatywnie, na zasadzie zastosuj się lub wyjaśnij TFI powinny ujawniać, czy uwzględniają główne niekorzystne skutki swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników ESG (istotność środowiskowa i społeczna). Ponadto, TFI powinny dokonać oceny istotności wpływu ryzyk ESG na wynik określonego produktu inwestycyjnego (funduszu).

Spośród TFI, które dokonały stosowanych ujawnień, 81% TFI wskazało, że posiada strategię integracji ryzyk ESG w ramach swojej działalności. Jakość tych ujawnień jest jednak zróżnicowana.

Dokonaliśmy oceny wybranych ujawnień na gruncie SFDR pod kątem: (1) zakresu identyfikowanych ryzyk ESG (2) źródeł informacji o ryzykach ESG (3) opisu metodologii oceny ryzyk (4) działań podejmowanych w związku ze zidentyfikowanym ryzykiem oraz (5) zobowiązania do przeglądania strategii TFI w tym zakresie. Maksymalny do uzyskania wynik wynosił 6 punktów. Uzyskana przed TFI średnia ocena to 2,86 pkt. a mediana dokładnie 2,5 pkt.

Przeciętnie wyższy wynik osiągały TFI należące do grupy kapitałowej oraz zarządzające aktywami o większej wartości.

Ujawnienia często nie pozwalają stwierdzić w jaki sposób Towarzy- stwo faktycznie postępuje w odniesieniu do ryzyk ESG, ze względu na stosowanie języka sugerującego zastrzeganie na rzecz TFI jedynie możliwości wzięcia pod uwagę tych ryzyk, zamiast opisu faktycznych procesów stosowanych przez Towarzystwo.

Część TFI deklaruje również uwzględnianie ryzyk ESG o ile ich wpływ na zwrot z inwestycji będzie istotny, bez wskazania jednak w jaki spo- sób ustalana jest istotność tego wpływu.

Treść ujawnień pozwala też sądzić, że wiele TFI postrzega uwzględ- nianie ryzyk ESG jako potencjalnie sprzeczne z interesem finansowym uczestników funduszu. To błąd – TFI powinny rozumieć, że uwzględ- nianie ryzyk ESG ma za zadanie zapewnić osiąganie najlepszego wy- niku finansowego. Ignorowanie tego typu ryzyk zagraża zaś zasadzie działania w najlepszym interesie uczestnika.

Zachęcamy do lektury pełnego raportu.

Rekomendowane cytowanie: Stefaniak, S., Balcerowski, J., Iwanowski, D. (2021). Rynek u progu rewolucji zrównoważonych finansów. Ujawnienia zarządzających funduszami na gruncie Rozporządzenia SFDR. Instrat Policy Paper 05/2021

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content